Regulamin akcji promocyjnej

Dla dwojga

§ 1 Definicje

 1. Akcja Promocyjna – akcja pod nazwą „Dla dwojga”, w ramach której Uczestnik może dokonać zakupu poszczególnych Produktów Promocyjnych w cenie 19,00 PLN (cena promocyjna), po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki i zasady udziału Uczestnika w Akcji Promocyjnej.
 3. Organizator Akcji Promocyjnej – Rebel sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 64C, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000451062 (NIP: 9571068214, REGON: 22183384900000); kapitał zakładowy w wysokości 3 822 100 PLN w pełni opłacony (zwana dalej również: Organizatorem).
 4. Sklep – sklep internetowy organizatora dostępny pod adresem: www.rebel.pl
 5. Uczestnik – zarejestrowany użytkownik Sklepu, spełniający warunki opisane treścią Regulaminu i zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej.
 6. Koszyk – element oprogramowania strony internetowej www.rebel.pl/shopping/cart, umożliwiający zarejestrowanemu użytkownikowi utworzenie listy produktów, w tym Produktów „Dla dwojga”, które ten planuje zakupić wraz z informacją o ich cenie.
 7. Produkt „Dla dwojga” – towar oferowany do sprzedaży przez Sklep w czasie trwania Akcji Promocyjnej, zaszeregowany do kategorii: „Dla dwojga”.
 8. Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sklep, niezaszeregowany do kategorii „Dla dwojga”. Za produkty nie uważa się oferowanych przez Sklep kuponów prezentowych.
 9. Produkty Promocyjne – produkty, które Uczestnik może nabyć w cenie promocyjnej: 
  - Eksplodujące Kotki wersja dla 2 graczy, zwany z osobna: Produktem Promocyjnym (I);
 10. Progi Promocji – łączna cena Produktów „Dla dwojga” dodanych do Koszyka, z uwzględnieniem wszelkich zniżek i rabatów przysługujących użytkownikowi Sklepu, umożliwiająca zakup Produktów Promocyjnych. 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za wykorzystaniem Sklepu Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. 
 3. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z warunkami Akcji Promocyjnej i treścią Regulaminu. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Akcja Promocyjna prowadzona będzie w okresie od dnia 05.02.2024., godz. 12:00 do dnia 23.02.2024 r., godz. 12:00 lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych. Informacja o wyczerpaniu zapasów komunikowana będzie w sposób opisany w § 3 ust. 7 Regulaminu.

§ 3 Przedmiot Akcji Promocyjnej i zasady uczestnictwa

 1. Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie Uczestnikowi zakupu Produktów Promocyjnych.
 2. Uczestnik uzyskuje możliwość przystąpienia do Akcji Promocyjnej i zakupu poszczególnych Produktów Promocyjnych w momencie osiągnięcia Progu Promocji.
 3. Wyróżnia się dwa Progi Promocji, przy czym każdy z nich osiągany jest przez dodanie do Koszyka Produktów „Dla dwojga” w łącznej cenie: 
  a) 159,00 PLN – Próg Promocji (I)
 4. Aktualna lista Produktów „Dla dwojga”, wraz z informacją o ich cenie oraz dostępności, zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://www.rebel.pl/promocje/5070-dla-dwojga. Organizator zastrzega sobie prawo do poszerzania listy Produktów „Dla dwojga” w czasie trwania Akcji Promocyjnej.
 5. Wraz z osiągnięciem danego Progu Promocji system teleinformatyczny Sklepu umożliwia Uczestnikowi dodanie Produktów Promocyjnych do utworzonego przez niego Koszyka zgodnie z następującymi zasadami: 
  a) Próg Promocji (I) – Uczestnik może dodać do Koszyka produkt: Eksplodujące Kotki dla 2 graczy w cenie 19,00 zł.
 6. Uczestnik przystępuje do Akcji Promocyjnej poprzez samodzielne dodanie Produktu Promocyjnego do Koszyka, co następuje poprzez kliknięcie stosownego przycisku. Przycisk, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ukazuje się w Koszyku automatycznie w momencie osiągnięcia przez Uczestnika właściwego Progu Promocji.
 7. Nieukazanie się przycisku, o którym mowa w ust. 6 pomimo osiągnięcia Progu Promocji jest równoznaczne z informacją o wyczerpaniu zapasów Danego Produktu Promocyjnego.
 8. Uczestnicy mogą przystępować do Akcji Promocyjnej wielokrotnie w okresie jej trwania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, opisanych treścią niniejszego Regulaminu.
 9. Możliwość zakupu Produktów Promocyjnych w ramach tego samego zamówienia jest ograniczona do jednego egzemplarza każdego z takich Produktów Promocyjnych.
 10. Osoby niebędące Uczestnikami mogą, przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej, dokonać zakupu produktów, o których mowa w ust. 4 w cenach regularnych.

§ 4 Reklamacje zakupionych produktów

 1. W razie niezgodności zakupionych produktów z umową, Uczestnik może złożyć reklamację, kierując swoje zgłoszenie na adres: reklamacje@rebel.pl. 
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać dane umożliwiające poprawną identyfikację zamówienia, w tym w szczególności imię i nazwisko kupującego oraz numer zamówienia. W zgłoszeniu takim należy również zamieścić słowny opis ujawnionych wad zakupionych produktów, a jeżeli to konieczne dla ich wykazania również materiał zdjęciowy lub wideo.
 3. Organizator zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator informuje Uczestnika za wykorzystaniem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres email, z którego zgłoszenie reklamacyjne nadesłano.
 5. Reklamacje Produktów Promocyjnych rozpatrywane są na tych samych zasadach, co reklamacje dotyczące pozostałych produktów zakupionych w Sklepie w trakcie trwania Akcji Promocyjnej.

§ 5 Odstąpienie od umowy i uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnik, w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie, może odstąpić od umowy w całości albo części bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Organizatorowi oraz z zastrzeżeniem ust. 3-8, regulujących zasady odstąpienia od udziału w Akcji Promocyjnej.
 2. Organizator rekomenduje, aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy i chęci zwrotu towaru kierować pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@rebel.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia Organizator wystosuje do Uczestnika wiadomość zwrotną, w której potwierdzi jego odbiór oraz przekaże instrukcje dla dokonania zwrotu towaru.
 3. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy w całości jest równoznaczne z odstąpieniem od uczestnictwa w Akcji Promocyjnej w całości.
 4. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy w części, w jakiej prowadziłoby to do obniżenia łącznej ceny zakupionych Produktów „Dla dwojga” poniżej Progu Promocji (I) jest równoznaczne z odstąpieniem od uczestnictwa w Akcji Promocyjnej odpowiednio w całości albo części.
 5. W razie odstąpienia od umowy w części, w jakiej prowadziłoby to do obniżenia łącznej ceny zakupionych Produktów „Dla dwojga” poniżej Progu Promocji (I), Uczestnik, oprócz zwrotu wybranych Produktów „Dla dwojga” lub innych produktów, zobowiązany jest również do zwrotu Produktu Promocyjnego (I) albo do zapłaty cen regularnych obu Produktów Promocyjnych pomniejszonych o już uiszczone ceny promocyjne.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), Organizator informuje, iż: 
  a) jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w Sklepie podczas dokonywania zamówienia na produkty w trakcie trwania Akcji Promocyjnej; 
  b) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Akcji   Promocyjnej, w tym w celu dostarczenia zakupionych produktów oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową; 
  c) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e–mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu Uczestnika; 
  d) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem https://www.rebel.pl/strona/polityka–prywatności–10.html. 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2024 r.
 2. Organizator zobowiązuje się do udostępniania Regulaminu przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej, poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.rebel.pl/promocje/5070-dla-dwojga
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w trakcie trwania Akcji Promocyjnej, przy czym zmiana taka pozostaje bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na przebieg Akcji Promocyjnej, prowadzić do obejścia postanowień niniejszego Regulaminu, bądź zakłócić funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w system teleinformatyczny, którym posługuje się Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji Promocyjnej, jeżeli ten nie stosuje się do zakazu ustanowionego w ust. 4.